Mayelana

“Ngibethelwe kanye noKristu. Akuseyimi ophilayo, kodwa nguKristu ophila kimi. Impilo engiyiphilayo manje enyameni ngiyiphila ngokukholwa eNdodaneni kaNkulunkulu, eyangithandayo, yazinikela ngenxa yami.”

– Galathiya 2:20 ESV

Mayelana Nathi:

Lesi sifundo siyinhlolovo yokuzinikela okuphelele yeBhayibheli, kusuka kuGenesise kuya kuSambulo, olunikeza izifundo ezisebenzisekayo zabafundi abafunda ngokulalela abasebasha ekukholweni kuKristu. Le kharikhulamu isiza ukuqinisa nokukhulisa amakholwa ngolimi abaluncelile futhi kuphumela emabandleni afundisiwe futhi kutshalwe isonto. Ngaphezu kwalokho, izifundo zifundisa amakholwa indlela angalifunda ngayo iBhayibheli ngolimi lwabo futhi zisize ekukhuleni kweBandla ngokomoya.

Zihlelwe futhi zagcinwa ngokucophelela ngendlela yokuthi kuqinisekiswe ukuthi okungaphakathi kutholwe kalula abantu abaningi abehlukene emhlabeni jikelele. Lolu hlelo lokutadisha iBhayibheli lunikeza indlela yokuzinikela emibhalweni futhi iqondakala kalula, kungakhathaliseki ukuthi ufundile noma cha.

Umlando weSifundo:

Lokhu okuqukethwe kusungulwe ebudlelwaneni phakathi kukasomabhizinisi ophumelelayo nomfundisi wendawo. Usomabhizinisi waya esifundweni sebhayibheli sendawo yangakubo lapho ezwa khona lo mfundisi efundisa ngezindaba ezinhle zikaJesu. Ngokokuqala ngqá, usomabhizinisi waba nomuzwa wokuthi wayefundiswe ngokweqiniso imiBhalo ngendlela ayengayiqonda. Ngokukhuthazwa yilokhu, wabambisana nomfundisi futhi waqala ukuhlanganyela lezi zimfundiso kubantu emhlabeni wonke. Kwaze kwaba sekufeni, bobabili usomabhizinisi kanye nomfundisi bahlala bethembekile emsebenzini wabo wokuletha lonke izwi likaNkulunkulu emhlabeni wonke. Uma ufunda lokhu namuhla, kungenxa yobizo uNkulunkulu alubeke ezinhliziyweni zabo. Umkhuleko wabo kungaba ukuthi ufunde kulokhu okubhaliwe futhi usondele eduze noNkulunkulu kuleyo nqubo.