Umndeni Nomshado

Umndeni Nomshado

Lesi yisifundo esihlobene nezifundo ngemishado noma nabantu abahlela ukushada kungekudala. UNkulunkulu usebenzisa umfanekiso wothando lweNkosi uJesu Kristu eBandleni lakhe ukubonisa uthando indoda okufanele ibe nalo ngomkayo. Sizofunda ngezinto ezihlanganisa umshado: isisekelo esingokomoya, ithuluzi lokukhulumisana, ukufanelana, uthando, izici zokuba munye, ukuqonda nobunye bezocansi bomshado ojabule emshadweni njengesibonakaliso sobunye esijabulisayo.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

UMthetho Womshado Kanye noMndeni

Author: zulu@auth

Ubufakazi Bokuba Munye

Author: zulu@auth

Ukuhambisana kanye noThando

Author: zulu@auth

Ukuqonda

Author: zulu@auth

Ucansi (Ingxenye yesibili)

Author: zulu@auth

Comments are closed.