AmaHeberu – Isambulo

AmaHeberu – Isambulo

Kwesinye isikhathi esibizwa ngokuthi “Ubuciko Obuyimfihlakalo,” lesi sigaba siqala ngencwadi yamaHeberu, incwadi ebaluleke kakhulu kunanoma iyiphi enye incwadi eBhayibhelini, ebopha iTestamente Elidala neLisha ndawonye. Incwadi yamaHeberu iveza uJesu Kristu njengoMesiya owaprofethwa eTestamenteni Elidala, njengeNkosi Eyambulwa eTestamenteni Elisha kanye neNkosi ezayo yamakhosi Ezobuya futhi. Lesi sigaba futhi siqukethe lokho okubizwa ngokuthi “izincwadi ezijwayelekile.” Zibizwa ngokuthi “ezijwayelekile” ngoba aziqondisiwe kunoma yiliphi ibandla, idolobha, noma umuntu kodwa zibhalelwe ibandla lilonke. Nazo njengezincwadi zikaPawulu ziqukethe imiyalo eyigugu esiza ibandla liphile ngendlela yokuhlonipha uNkulunkulu. Okokugcina, lesi sigaba siphetha ngencwadi yeSambulo. Ingxenye enkulu yale ncwadi iqukethe umbono umphostoli uJohane aba nawo ngenkathi edingiselwe ePhatmose. UNkulunkulu wanikeza uJohane lo mbono walokho okuzokwenzeka ekupheleni kwezinto zonke. Isambulo sigcwele imibono kanye nezifanekiselo okungelula ukuziqonda; noma kunjalo, iyincwadi ebalulekile futhi ikhuthaza amakholwa ukuba azi ukuthi ekugcineni uNkulunkulu uzonqoba izitha zaKhe futhi abantu bakaNkulunkulu bayohlala naYe phakade.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Kungcono uvele ukukholwe!

Author: zulu@auth

Gxila ekukholweni

Author: zulu@auth

Umthombo Nokulandelana Kokusindiswa

Author: zulu@auth

Imvelaphi, Nokulandelana kokungcwelisa

Author: zulu@auth

Umisuka Nokulandelana Kwezixazululo

Author: zulu@auth

oPetro Abathathu

Author: zulu@auth

Ukubuyela ekuzalweni kabusha

Author: zulu@auth

Isibonelo somshado

Author: zulu@auth

Usuku Kumele Lukhanye

Author: zulu@auth

Umkhombandlela Wesiqiniseko

Author: zulu@auth

Ugcobo Oluqinisekisayo

Author: zulu@auth

Ukuvuma Okuqinisekisayo

Author: zulu@auth

Ngesikhathi uNkulunkulu esusa indwangu

Author: zulu@auth

Ukukhuluma Ngezimpawu Komsindisi

Author: zulu@auth

Umsebenzi Womphostoli

Author: zulu@auth

Comments are closed.