Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Abaprofethi bakwa-Israyeli babengamadoda avela ezizindeni eziningi ezahlukahlukene ababebizelwe ukukhuluma egameni likaNkulunkulu. Abaprofethi bafundisa abantu futhi iningi labo laxwayisa ngezahlulelo ezizayo ezaziwumphumela wokungathembeki kuka-Israyeli esivumelwaneni sabo noNkulunkulu. Kuzo zonke lezi zixwayiso, phakathi nezinsuku ezimnyama kakhulu zabantu bakaNkulunkulu, kukhona umyalezo kaNkulunkulu womusa nethemba, okungukuthi, umusa kaNkulunkulu ngokunikeza ukuthethelelwa nethemba kuMesiya ozayo.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Ukufika nokuhamba kukaIsaya

Author: zulu@auth

Isimemezelo Sika Mesiya

Author: zulu@auth

Owahlupheka Endaweni Yethu

Author: zulu@auth

Uchungechunge Lwesililo

Author: zulu@auth

Umholi Wokuhlabelela Ekuthunjweni

Author: zulu@auth

Izindaba zikaNkulunkulu ezimbi

Author: zulu@auth

U-Nkulunkulu Uyakuthanda Noma Kanjani

Author: zulu@auth

Amathambo Omileyo

Author: zulu@auth

Abakholwayo Bemelene Nabase Bhabhiloni

Author: zulu@auth

I-Bhabhiloni Liyakholwa

Author: zulu@auth

Comments are closed.