Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Abaprofethi abakuleli qembu ababona “abancane” neze ngokubaluleka kwabo. Le ncazelo ibhekisela ebudeni bezincwadi zabo, zimfishane ngobude kunalezo zabaprofethi “abakhulu”. AbaProfethi Abancane bahlanganisa izimpilo zabaprofethi abahlukene, abavela ezinhlakeni ezahlukene zomphakathi nasezingxenyeni ezehlukene zombuso wakwa-Israyeli, abathi, njengabaProfethi Abakhulu, basetshenziswa uNkulunkulu ukuhambisa umyalezo wakhe wokuxwayisa nokubuyisana kubantu bakhe abakhethiwe.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

U-Suku Lwe-Nkosi Nesikhonyane

Author: zulu@auth

Ingonyama Iyabhodla U-Amose Uyakubona Lokho

Author: zulu@auth

Okwabonwa Ngu-Edomi

Author: zulu@auth

Akahambi futhi Akezi

Author: zulu@auth

Umphrofethi Ocwasayo

Author: zulu@auth

Umphrofethi Ongusopolitiki

Author: zulu@auth

Isixazululo Sokugcina Sika-Nkulunkulu

Author: zulu@auth

Wo hhe noma uNahume

Author: zulu@auth

Umbukiso Wokukhuluma Wangempela

Author: zulu@auth

U-Nkulunkulu Kuqala

Author: zulu@auth

Gxilisa Ukukholwa Kwakho

Author: zulu@auth

Isambulo Manje

Author: zulu@auth

Lokho Okubonayo Yilokho Okutholayo

Author: zulu@auth

Ukuphendulana Nophethe.

Author: zulu@auth

Izindlela eziyikhombisa zokungasebenziseki

Author: zulu@auth

Comments are closed.