ULuka noJohane

ULuka noJohane

ULuka uyiVangeli eliyintandokazi kwabaningi, ngoba liqhakambisa ubuntu bukaJesu njengomuntu ovumelana noNkulunkulu. Kubonisa ububele bukaJesu nokuthi wayefana nathi ngaziphi izindlela. Imifanekiso eminingi kaJesu eyaziwa kakhulu, njengezindaba zeNdodana Yolahleko kanye noMsamariya Olungileyo, ivela kuLuka kuphela. ULuka usitshela okuningi ngokuzalwa kukaJesu kunanoma yimuphi omunye umlobi wamaVangeli. Futhi uLuka usinikeza injongo kaKristu – isitatimende esicacile somsebenzi Wakhe – isihluthulelo senkonzo kaMesiya. IVangeli likaJohane lihlukile ngesitayela uma liqhathaniswa namanye amaVangeli amathathu. Ihlukile ngoba inikeza uchungechunge lwezitatimende ezithi “NGINGUYE” ezisifundisa ngoJesu. UJohane ubuye agxile esihlokweni “sezibonakaliso,” futhi umbhali wevangeli waphetha incwadi ngale nkulumo: “lezi zinto zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe, nibe nokuphila egameni lakhe” (Johane 20:31).

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Bamba Amadoda

Author: zulu@auth

Ukucabanga Ngokhisimuzi

Author: zulu@auth

Ukucabanga NgokobuKristu

Author: zulu@auth

Ukuphenduka

Author: zulu@auth

Ukukhuluma ngezandla kukaJohane.

Author: zulu@auth

Owesifazane Emthonjeni

Author: zulu@auth

Kuyintando yakho ukungezi

Author: zulu@auth

Izigaba Ezintathu Zokuzalwa Kabusha

Author: zulu@auth

Ukuzehlukanisa Kokugcina KwamaKristu

Author: zulu@auth

Comments are closed.