UGenesise no-Eksodusi

UGenesise no-Eksodusi

UGenesise noEksodusi yizincwadi ezimbili zokuqala zeBhayibheli futhi yizincwadi zokuqala ezimbili kwezinhlanu ezakha iTorah. UGenesise uqala ngendaba yokudala futhi ufundisa ukuthi uNkulunkulu nguye owenza konke okukhona. Le ncwadi ifundisa nangokubiza kukaNkulunkulu u-Abrahama nokuthi zonke izizwe zomhlaba zazizobusiswa kanjani ngenzalo yakhe. Incwadi ka-Eksodusi isitshela ngobugqila babantu bakaNkulunkulu abakhethiwe – u-Israyeli – eGibhithe nokuthi uNkulunkulu, ngenceku yakhe uMose, ubakhulula kanjani kulobu bugqila.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Injongo yeBhayibheli

Author: zulu@auth

Lifundwa kanjani iBhayibheli

Author: zulu@auth

Ingabe Ukudalwa Kuyakholakala na?

Author: zulu@auth

Ukuzalwa Kwesintu

Author: zulu@auth

Ukuphi?

Author: zulu@auth

Ukuphi Umfowenu?

Author: zulu@auth

U- Yise WokuKholwa

Author: zulu@auth

Ungubani Wena?

Author: zulu@auth

U-Nkulunkulu Olawulayo

Author: zulu@auth

Ukwenza Umuntu Obengemuntu

Author: zulu@auth

Izimfihlo Ezine Zoko-Moya

Author: zulu@auth

Imigomo yokukhululwa

Author: zulu@auth

uMoya wemiYalelo Elishumi.

Author: zulu@auth

Comments are closed.