INtshumayelo Yasentabeni

INtshumayelo Yasentabeni

INtshumayelo Yasentabeni ithathwa njengenye yezinkulumo zikaJesu ezibaluleke kakhulu futhi ingenye yezimfundiso zaKhe eziyisisekelo, ethathwa njengephethe ingqikithi yezimfundiso zikaJesu. Ngisho nabaningi abangewona amaKristu bakholelwa ukuthi le ntshumayelo ingenye yemiyalezo ebaluleke kunayo yonke eyake yafundiswa. Kungenzeka alikho ivesi eBhayibhelini elicashunwe kakhulu futhi eliqondwa kancane kunale mfundiso ekuMathewu 5-7.

Abantu abaningi babeye balandela uJesu ngenxa yokufundisa Kwakhe, ukushumayela, nokuphilisa. Washumayela iNtshumayelo yaseNtabeni lapho isixuku sasibuthene ngakuye eduze noLwandle lwaseGalile. Wenyukela entabeni wamema abanye babafundi bakhe ukuthi bahambe naYe. Lokhu kwahlukanisa uquqaba lwaba ngamaqembu amabili: labo abasezansi kwentaba, abemelele zonke izinkinga zesintu, nalabo abasezingeni eliphakeme ababefuna ukuba yingxenye yesixazululo Sakhe ezinkingeni. UJesu waqala ukufundisa nokuqeqesha abalandeli Bakhe ukuze bakwazi ukuya ezweni nomyalezo Wakhe nangamandla Akhe.

Lessons

Izifundo Ezitholakalayo:

Okuqukethwe YiNtshumayelo YaseNtabeni

Author: zulu@auth

Angikwazi, kodwa Uyakwazi

Author: zulu@auth

Abaduduzi ne Ndlela yokuphumula

Author: zulu@auth

Ukulunga Okwedlulele

Author: zulu@auth

Izikhonzi Zokubuyisana

Author: zulu@auth

Isimilo kanye ne Siko

Author: zulu@auth

Usawoti noku Khanya

Author: zulu@auth

Umthetho kankulunkulu kanye Nomfowenu

Author: zulu@auth

Umthetho kankulunkulu nezwi lakho

Author: zulu@auth

Ukufana noNkulunkulu

Author: zulu@auth

Isifundiso Sokomoya Ngokunikela

Author: zulu@auth

Ukuthethelela nokuZila uKudla

Author: zulu@auth

Izinto ezimqoka zokomoya

Author: zulu@auth

Izinto Ezisemqoka Zombuso

Author: zulu@auth

Iqembu Lika “Mina kuqala”

Author: zulu@auth

Ukuphuma Nokungena Kwabafundi

Author: zulu@auth

Ukwenza isinqumo ngoJesu

Author: zulu@auth

Comments are closed.