Indlela Esetshenziswa ngayo

Izifundo Zokufunda IBhayibheli

Sikholelwa ekutheni imfundo nokuba umfundi kuhlobene kakhulu ngakho-ke kubalulekile empilweni yesonto. Akwanele ngamakholwa ukuba amane afunde nje, abe abezwayo ulwazi. Kumele, njengoba kusho imiBhalo, “sibe ngabenzi bezwi, singabi abalizwayo kuphela.” (Jakobe 1:22) Uma singakusebenzisi futhi senze lokho esikufundile, lowo muntu, uJakobe uqhubeka athi, “ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni; ngokuba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani.” (Jakobe 1: 23-4) Lesi simiso sokuzwa nokwenza senza kahle sihambisana kahle nezibonelo ezifundisay ezingokomlando ezisikisela ukuthi indlela engcono kakhulu yokufunda okuthile ngukuthi lowo muntu athathe isinyathelo ngaso leso sikhathi, imfundo ehlanganisa ukwenza.

Ngenxa yalokho, izifundo ziyafundisa futhi ziyakha, zikhuthaza indawo evumela ukukhula ngokomoya nokuvuthwa. Isifundo ngasinye sibuza le mibuzo emithathu yale ndima: “Kuthiwani?” (Ukuqaphela), “Kusho ukuthini?” (Ukuhumusha), nokuthi “Lisho ukuthini ngami?” (Ukusebenzisa). Esifundweni ngasinye uzofunda mayelana nencazelo yendima ngokwalokho okwakushiwo umongo wasekuqaleni wababelalele.

Ngesikhathi esifanayo, uzofunda nokuthi lelo qiniso lingasetshenziswa kanjani empilweni yakho. Izifundo eziseceleni ezihambisana nesifundo ngasinye zikhuthaza ukufunda ngamaqembu amancane futhi kukhuthaza ukusetshenziswa ngokoqobo kwalokho okufundiwe kuhlanganise nokuziphendulela komphakathi okunempilo.

Okulandelayo, ake sinake into ngayinye engezansi eqhubeka nokuyala ukuthi kufanele isetshenziswe kanjani le nto.

Kufanele Isetshenziswe kanjani?

Izifundo ezilalelwayo :

Okungaphakathi kuhlukaniswe kwama amakilasi. Ikilasi ngalinye lizoba nezifundo ezahlukahlukene ezihlanganisa isihloko saleli kilasi. Isifundo ngasinye esisekilasini siyalalelwa futhi sitholakala mahhala ngewebhusayithi. Lezi zifundo zingalalelwa ube uxhume ku-inthanethi noma zidawunilodwe ukuze zisetshenziswe kamuva. Izifundo ezilalelwayo zilungele amaqembu.

Imihlahlandlela Yabaholayo:

Lolu lwazi luyisethi yemihlahlandlela (ekufayela le-PDF) abaholi bamaqembu amancane abangayisebenzisa. Esifundweni ngasinye Esilalelwayo kunesifundo esihambisanayo Kumhlahlandlela Womholi. Isahluko sokuqala sanoma yiliphi ikilasi siqukethe okwengeziwe komholi okuhlanganisa neziqondiso zokuthi ungaliqhuba kanjani iqembu elincane. Lokhu kulandelwa ukufingqwa kwesifundo, imibuzo yokufunda okufanele uzindle ngayo, imibuzo okungaxoxwa ngayo ngokuqhubekayo, nemibuzo yokuphicana nezimpendulo ezihlobene nezinto ezifundiswe esifundweni esihambisanayo.

Incwadi Yomfundi:

Lolu lwazi luyisethi yezincwadi zomsebenzi (ngefayela le-PDF) ukuze zisetshenziswe amalungu eqembu elincane. Esifundweni ngasinye esilalelwayo kunesifundo esihambisanayo Encwadini Yomfundi. Ziqukethe amazwibela amafushane esifundo namavesi asemqoka asetshenzisiwe. Ngaphezu kwalokho, imibuzo efanayo ekuMhlahlandlela Wabaholi ikhona Encwadini Yomfundi (ngaphandle kwezimpendulo).

Izincwajana Zokufunda:

Lolu lwazi lunikezwa njengomniningwane owengeziwe kubaholi beqembu noma kubafundi ngabanye. Lezi zincwajana (ezisefayilini le-PDF) azilandeli ukulandelana okufanayo Kwezifundo Ezilalelwayo, kepha imininingwane ibalulekile futhi iyanothisa ukukusiza ekutadisheni kwakho iBhayibheli. Indlela engcono yokusebenzisa Izincwajana Zokufunda ukuba uzibheke njengezenezelo noma ukuphawula ngekilasi lilonke (isibonelo: uGenesise – u-Eksodusi, iZenzo – amaRoma, njll.).