uMndeni noMshado

Lolu wucwaningo lwezifundo ezakhelwe abantu abamuntumunye abashadile noma labo abahlela ukushada maduze. UNkulunkulu usebenzisa isithombe sothando lweNkosi uJesu Kristu eBandleni Lakhe ukubonisa uthando indoda okufanele ibe nalo kumkayo. Sizofunda izixhumanisi zomshado: isisekelo esingokomoya, ithuluzi lokuxhumana, ukufanelana, uthando – amandla okuba munye, ukuqonda, nokuhlangana kobulili kwabantu abamuntumunye abajabulile emshadweni, kube ukubonakalisa okujabulisayo kobunye. 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply