Okuza ngaphambili nangemuva kweNtshumayelo YaseNtabeni

INtshumayelo YaseNtabeni ibonakala njengenye yezinkulumo zikaJesu ezibaluleke kakhulu futhi enye yezimfundiso Zakhe eziyisisekelo, ezibonwa njengeziwumgogodla wemfundiso kaJesu. Ngisho neningi elingasiwona amaKristu likholelwa ukuthi le ntshumayelo ingenye yemiyalezo ebaluleke kakhulu eyake yafundiswa. Mhlawumbe asikho isiqephu eBhayibhelini esicashunwe kakhulu nesiqondwa kancane kunesifundo esicashunwe kuMathewu isahluko sesihlanu kuya kwesesikhombisa.(5-7) 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply