Usawoti noku Khanya

Usawoti uyisilondolozi esigcina inyama ingaboli, futhi amaKristu anesimo sengqondo sikaJesu afana nosawoti wezwe. Lapho abafundi abanesimo sengqondo esinjengesikaKristu ‘behlikihlwa’ kubantu bezwe njengoba usawoti ugcotshwa enyameni, ithonya labo liyovikela izwe enkohlakalweni ngokuphelele. Bona baba yimpahla eyigugu uJesu ayisebenzisayo ukuze aguqule isiko ezweni. Isingathekiso sesibili sibonisa ukuthi amaKristu yiwona kuphela awumthombo wokukhanya ezixukwini eziphila ebumnyameni. Njengasesingathekiso sokuqala, amazwi kaJesu ngokwezwi nezwi asho ukuthi ‘wena kanye nawe ngamunye’ ungusawoti nokukhanya. Uma abafundi Bakhe bengafezi indima yabo njengosawoti nokukhanya, akekho omunye osalayo ukuba ayifeze. Abantu abanesimo sengqondo sikaJesu bathunyelwa emhlabeni njengekhambi likaNkulunkulu ukuze kukhanye kubo bonke babone. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply