U-Nkulunkulu Olawulayo

UJosefa wathengiswa abafowabo ebugqilini, waphathwa kabi futhi wabhekana nezimo ezinzima, nokho akazange alahlekelwe ukholo lwakhe kuNkulunkulu. Ukusabela kwakhe kothando, Wena wawuhlose ukungilimaza, kodwa uNkulunkulu wayehlose ukuba kube kuhle ukufeza lokhu okwenziwa manje, ukusindisa ukuphila kwabantu abaningi. UJosefa usifundisa ngokuphatha kukaNkulunkulu futhi uqinisekisa lokho okushiwo kwabaseRoma isahluko seshiyagalombili ivesi lamashumi amabili nesishiyagalombili(8v28) ukuthi asikho isimo esibi kangangokuthi uNkulunkulu akakwazi ukusihlenga futhi alethe okuhle kuso. 

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply