Isifinyezo esithi “Amafindo Ayisikhombisa Omshado”

KwabaseKorinte bokuqala isahluko Sesikhombisa uPawula uxoxa ngokuthi ekusondeleni komshado, amadoda nabafazi bangazanelisa kanjani nokuthi ukuvumelana kuyisimiso esibaluleke kakhulu sobuhlobo obungokomzimba obunelisayo. Njengoba uMthetho Wegolide usho, ‘Kukho konke, yenza kwabanye njengoba uthanda ukuba benze kuwe.’ Isibonelo sebhayibheli somshado nguKristu kanye neBandla. Singaba nalolo hlobo lothando kuphela ngokuba nobudlelwane obubalulekile noJesu futhi sivumele uMoya wakhe ukuba uthande ngathi. 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply