Ukwenza Umuntu Obengemuntu

Incwadi ka-Eksodusi ingumfanekiso wokukhululwa noma wokusindiswa kwabantu bakaNkulunkulu futhi impilo kaMose iwumfanekiso owodwa omkhulu wokuthi ungaba kanjani umkhululi. UNkulunkulu wafundisa uMose ukuthobeka ukuze amsebenzise njengomkhululi wabantu baKhe. Sifunda kuNkulunkulu ngoMose. Kuyisu likaNkulunkulu ukusebenzisa amandla kaNkulunkulu kubantu bakaNkulunkulu ukufeza izinhloso zikaNkulunkulu, ngokohlelo lukaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply