Ukukhetha Kwalabo Abazibophezele

KuMathewu isahluko sesikhombisa uJesu ufundisa abafundi Bakhe ukuthi bangahluleli abanye; ukucela, ukufuna, nokungqongqoza eminyango yobuhle bukaNkulunkulu; kanye nokuphatha abanye abantu ngendlela abafuna ukuphathwa ngayo. UJesu uphetha iNtshumayelo YaseNtabeni ngokuqhathanisa izinhlobo ezimbili zabafundi: abahlakaniphile noma abayiziwula. Abahlakaniphileyo bayalalela imfundiso yakhe futhi bafana nokwakha indlu phezu kwedwala eliqinile. Ongalaleli unjengesiwula esakha indlu yaso phezu kwesihlabathi. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply