Umthetho kankulunkulu kanye Nomfowenu

UJesu wafundisa ukuthi kubalulekile amakholwa ukuba ahlakulele futhi alondoloze ubuhlobo obuqinile nobunothando. Abaholi benkolo bangesikhathi sikaJesu babekade befundisa ukuthi uma nje ungambulali noma ulimaze umfowenu, ubuhlobo bakho naye babumukelwa kuNkulunkulu. Kodwa labo abanesimo sengqondo sikaJesu esihle kumele basibonise; ukungakwenzi lokho kuyothikameza ukukhonza kwethu kwangasese. Kumele siqiniseke ukuthi asihlukanisiwe nanoma ubani uJesu ambiza ngokuthi ‘umfowethu’. Intukuthelo nemizwa yokunengeka ngabafowethu nodadewethu kumele kuxazululwe uma sifuna ukuba nobuhlobo obujabulisa uNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply