Ukuthunywa Kwabazibophezele

Abafundi bakaJesu abayishumi nambili bamlandela eduze okweminyaka emithathu. Waqeqesha abafundi, noma abaphostoli, ukuba bafinyelele umhlaba ngezindaba ezinhle, umlayezo wensindiso. Abaphostoli bathunyelwa ukushumayela iVangeli: Ukufa kukaJesu okuwumhlatshelo ukuze athethelelwe izono, ukuvuka kwakhe nokwenyuka kwakhe, nokuqinisekisa umbuso kaNkulunkulu ngezibonakaliso nezimangaliso. Nathi kufanele sithembeke ukuze sifinyelele emhlabeni wethu kuKristu njengoba sishumayela iVangeli kubo bonke. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply