Imigomo yokukhululwa

Amandla kaNkulunkulu abonakala kuyo yonke incwadi ka-Eksodusi. Ukungqubuzana kukaMose noFaro kufana nalokho uSathane azama ukukwenza kithi namuhla. USathane, njengoFaro, akanandaba ukuthi abantu banenkolo inqobo nje uma bangasuki eGibhithe noma bangeqisi, noma bafake izingane zabo, noma impahla yabo ekukhulekeleni. Funda ukuthi ukukhululwa esonweni kuthatha uchungechunge lwezimangaliso ezifana nalezi uNkulunkulu azenza lapho ekhulula ama-Israyeli eGibhithe. 

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply