Izimbewu, Inhlabathi kanye Namadodana

UJesu wayevame ukufundisa ngemifanekiso-izindaba ezilula ezinamaqiniso ajulile kamoya. Yilabo kuphela abanoMoya oNgcwele wokubafundisa abangaqonda futhi basebenzise imifanekiso Yakhe. UMathewu isahluko seshumi nantathu uqukethe imifanekiso eminingi kaJesu eyaziwa kakhulu, omunye wayo owawukhuluma ngomlimi owahlakaza imbewu enhlabathini ezinhlobonhlobo. Imbewu yayimelela iZwi likaNkulunkulu, futhi inhlabathi imelela labo abezwa iZwi. Kufanele ngaso sonke isikhathi sibheke iqiniso eliwumgogodla womfanekiso ngamunye. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply