Umthetho kankulunkulu nezwi lakho

Abaholi benkolo bezinsuku zikaJesu babenesimiso esijulile lapho ezinye izifungo zazibopha khona kanti ezinye zingabopheli. Kwakuyisimiso esingaphusile, esihlangahlangene esasingawuhloniphi umyalo kaNkulunkulu wokunganikezeli ubufakazi bamanga. UJesu wagcizelela ukuthi abafundi Bakhe babe ngabantu beZwi futhi abantu abagcina izethembiso abazenzile. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply