Ukufana noNkulunkulu

Lamavesi mhlawumbe anzima kakhulu ezimfundisweni zikaJesu ukuwachaza nokuwasebenzisa. Zifundisa ukuziphatha okuphakeme kakhulu okungakaze kwezwakala emhlabeni. Abaholi benkolo babekade befundisa ukuthi uMthetho uthi thanda umakhelwane wakho (okuyinto esiyenzayo) futhi uzonde isitha sakho (okuyinto esingayenzi). UJesu ulungisa ukungaqondi kahle futhi unxusa ukuzibophezela okuphelele kubafundi Bakhe. Ukuthanda omakhelwane bethu ngisho nezitha zethu ngokwesilanganiso sikaNkulunkulu akunakwenzeka, ngaphandle kwento eyodwa: sinoJesu ophila phakathi kithi. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply