Umhlahlandlela wesikhonzi

Itabernakele ehlane laliyindawo lapho uNkulunkulu ayehlala khona futhi lapho izoni zazingeza khona ukuze zithethelelwe futhi zibuyisane Naye. IBhayibheli lithi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Kufanele siqonde ithempeli lokuqala lesiHebheru ukuze siqonde ukuthi uNkulunkulu wenzani njengamanje phakathi kwethu. Lelo thempeli langaphambili lisifundisa ngokukhonza, ngoJesu, nezimangaliso amaKristu aphila nazo nsuku zonke: UKristu ukithi. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply