Ukukholwa, Ukuthethelela noMndeni

EVangelini likaMathewu sifunda indlela uJesu afundisa ngayo ngemifanekiso, ngokufundisa nangesibonelo. Wafundisa ngokubaluleka kokukholwa wathi, Konke kuyenzeka kwabakholwayo. UJesu wabuye wafundisa njalo ngokuthethelela. Njengoba sithethelelwe, kufanele sithethelele njalo nathi. UJesu wafundisa ngomshado nesehlukaniso, egcizelela ukuthi umshado uyisivumelwano esingcwele, akufanele siqedwe. Sidinga usizo lukaNkulunkulu ukuze sifeze imithwalo yethu yemfanelo yomndeni nasekukhuliseni izingane. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply