Okumele Sikwazi Ngomhlatshelo

Incwadi kaLevitikusi, lencwadi yobupristi, ichaza ukuthi yonke imisebenzi yobuPhristi bamaLevi kwakufanele ifundise kanjani abantu bakaNkulunkulu ngobungcwele kanye nokungcweliswa ekukhonzeni iNkosi. Umnyombo walencwadi utholakala ezahlukweni zeshumi nanye kuya emashumini amabili nakubili(11-22), lapho kuchazwa khona ukungcweliswa kwabantu bakaNkulunkulu. Itende lokukhonzela nabapristi ababekhonza khona kwakuyizinkulumo zikaNkulunkulu emhlabeni wonke ukuthi abakhethiweyo bakaNkulunkulu bangabantu abangcwele ngoba uNkulunkulu wabo ungcwele. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply