Ukubizelwa Ekuzibophezeleni

Amanye amazwi anzima kunawo wonke ake ashiwo uJesu atholakala kuMathewu sahluko samashumi amabili nakunye lapho uJesu etshela abaholi bezenkolo ukuthi ngenxa yokuthi babengatheli izithelo zombuso, umbuso uyokwemukwa kubo unikezwe isizwe esiyothela. . UJesu wafundisa abafundi Bakhe ukuba babe nenhliziyo yenceku futhi bazibophezele ukumlandela kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani. Lesi simo sengqondo senceku nokuzibophezela okukhulu kusasebenza kubalandeli Bakhe namuhla. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply