Izinga Lesinqumo

Encwadini kaNumeri, sifunda ukuthi kungani kwathatha iminyaka engamashumi amane(40) ama-Israyeli ukuthatha uhambo lwezinsuku eziyishumi nakunye(11) nokuthi ama-Israyeli aphenduka kanjani ama-Israyeli ayishumi. Lesi siqeshana somlando sisitshela okuthile ngohambo lukamoya lwamakholwa amaningi. Uma uhlupheka ehlane futhi ungakangeni eZweni Lesithembiso lempilo echichimayo ethenjisiwe eTestamenteni Elisha zibuze lombuzo: Ngabe ngilalela uNkulunkulu ngokuphelele? 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply