Isifundo sokomoya ngomkhuleko nobunjalo bomkhuleko womfundi

UJesu wafundisa abafundi bakhe indlela yokuthandaza ngomthandazo esivame ukuwubiza ngokuthi “Umthandazo WeNkosi.” Kodwa lomthandazo ngempela kufanele ubizwe ngokuthi “uMthandazo Wabafundi” ngoba uJesu akazange awuthandaze Yena ngokwakhe. Wathi kufanele sithandaze kanje. UJesu usitshela ukuthi sithandaze endaweni lapho singavala khona umnyango sibe sodwa, lapho kungekho muntu okumele simuhlabele umxhwele ngaphandle kukaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply