Ukuthethelela nokuZila uKudla

Njengokupha nokuthandaza, ukuzila ukudla nakho kufanele kuthi kuqonde, kuqondiswe kuNkulunkulu futhi kungabi ukuhlabela abanye umxhwele. Njengakwezinye iziyalo, uNkulunkulu uzovuza lokho akubonayo, izisusa zenhliziyo zethu. Njengoba ukupha kusipha ithuba lokuthi silinganise ukuzibophezela kwethu kuNkulunkulu, ukuzila ukudla kusipha ithuba lokulinganisa izinga ngenani olungokamoya ngaphezu kwezingxenye ezingokwenyama zezimpilo zethu. Kubonisa futhi ubuqotho bemithandazo yethu. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply