Injongo yeBhayibheli

Qonda ukuthi iBhayibheli laba khona kanjani nokuthi kungani uNkulunkulu asinika lona. Yonke imiBhalo inezinjongo ezine eziyinhloko futhi zonke zikhomba kuJesu. Lezo zinhloso ezine yilezi; (1) Ukwethula uJesu Kristu njengoMsindisi noMhlengi womhlaba (2) Ukusinika ingqikithi yomlando uJesu eza ngayo (3) Ukuholela ongakholwa ekukholweni uJesu kanye (4) Nokukhombisa amakholwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi siphile kanjani.  

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply