UMthetho Womshado Kanye noMndeni

Umklamo kaNkulunkulu womndeni kanye nomshado unika ubuhlobo bethu injongo enhle nephusile futhi ufeza izinhlelo Zakhe ngomhlaba. Embhalweni ongcwele kukhona umkhakha wokuhlinzeka ngomshado; kufanele kube ubuhlobo obuhlala njalo nobukhethekile, kodwa futhi bufakwe ngomqondo wokuthi buhlanganisa zonke izingxenye zempilo yendoda nomfazi: imimoya, izingqondo, izinhliziyo, nemizimba yabo. Lapho abantu abamuntumunye bebumbene, futhi iphila kuloluhlobo lobunye, ibonisa injongo kaNkulunkulu ngomshado. 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply