Ukuthatheka Okumangalisayo

Ukugcizelelwa okuyisendlalelo nenjongo yamaVangeli ukuveza umlayezo kaNkulunkulu nokwethula isisombululo sakhe ezinkingeni zethu. Sesizihlukanisile noNkulunkulu futhi lokho kuhlukana kumele kubuyiswane. UJesu, isambulo seqiniso esikhulu kunazo zonke ezake zanikezwa umhlaba, wayenokukhathazeka okumangalisayo, owokufeza umsebenzi uYise amthume ukuba awenze. AmaVangeli amemezela ukuthi: UJesu weza ukuzosinika intethelelo yezono zethu futhi asenze sibuyisane noNkulunkulu! 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply