Kwenzeka Kanjani Ukukhathala

KuNumeri sibona ubukhulu, ukukhathala, kanye nesono sikaMose esamvimbela ukuba angene eZweni Lesithembiso. Ngisho nabantu abakhulu bakaNkulunkulu bangakwazi ukuzibulala ngokomzimba, ngokwemizwa, nangokwengqondo. Kuvamile ukuthi abantu bakaNkulunkulu bakhathale ngenxa yokumkhonza, kodwa akufanele sidinwe ukumkhonza. Uma uzizwa ukhathele, awukho nje esimeni esihle, usezandleni ezinhle. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply