Bamba Amadoda

UJesu umemezela umsebenzi Wakhe kuLuka esahlukweni sesine, uyakufakazela esahlukweni sesihlanu, futhi wenza umsebenzi Wakhe kuyo yonke incwadi. UJesu waqhubeka efundisa futhi eqeqesha abafundi Bakhe, ebekela abanye inselele ukuba babe abahlanganyeli Naye emsebenzini Wakhe. Isibonelo sokuqala kwaba ukuqasha kwakhe uSimoni Petru ukuba amlandele futhi abe umdobi wabantu. UJesu wabonisa umsebenzi Wakhe ngemifanekiso emithathu: umalusi ufuna imvu yakhe elahlekile, owesifazane ufuna uhlamvu lwemali olulahlekile, futhi ubaba ufuna indodana elahlekile. 

Audio Lesson:

Back to: ULuka noJohane

Leave a Reply