Izinto ezimqoka zokomoya

Esinye sezizathu esenza abantu babe nezinkinga eziningi kangaka ukuthi abanazo izilinganiso ezifanele. Abafundi abanezimo zengqondo ezifanele ngaphakathi kubo baphila nezimiso ezifanele. Yingakho bengaba nethonya likasawoti kanye nokukhanya emhlabeni; izinto eziza kuqala kubo zisekelwe ephakadeni hhayi engcebweni yasemhlabeni. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply