Izinto Ezisemqoka Zombuso

Le ndima ikhuluma ngokukhathazeka, kodwa kumnyombo wayo ifundisa ngezilinganiso, noma izinto eziza kuqala. Lapho sikhathazeka, sibonisa lokho okubalulekile kithi nokuthi simethemba kangakanani uNkulunkulu ukuthi uzosinakekela. Wonke umfundi kaJesu kufanele abe ‘nenjongo yokuqala’, enendilinga emnyama phakathi nendawo emele ukubusa kukaNkulunkulu phezu kwezinhliziyo zabo. Konke okungaphandle kwaleso sikhungo kufanele kubekwe phambili iNkosi yamakhosi njengoba isikhombisa okulungile. Noma yini esilingeka ukuba sikhathazeke ngayo siyoyithola kuBaba wethu osezulwini. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply