Indoda Ecebile, Indoda empofu, Isinqibi, Isela

UJesu walandisa imifanekiso emibili, ethi, Umphathi Ongalungile noweSicebi noLazaru, ezikhathini eziningi ongaqondakali kahle. Okungenani kunezindlela ezimbili ezisetshenziswa yilena mifanekiso. Okokuqala, ngenkathi sikulokhu kuphila, singabaphathi kuphela noma abaphathi bakho konke uNkulunkulu asinike khona futhi kufanele sikusebenzise ngokuhlakanipha kuze kube phakade. Okwesibili, kufanele sibheke abantu balo mhlaba njengezimvu ezilahlekile, izinhlamvu zemali, noma amadodana, futhi sivumele uKristu ukuba afinyelele kulaba bantu ngathi. 

Audio Lesson:

Back to: ULuka noJohane

Leave a Reply