Ukucabanga Ngokhisimuzi

Lapho uNkulunkulu enqamula umlando wesintu futhi eba umuntu, wamema abantu abathile ukuba bahlanganyele esimangalisweni: UZakariya nomkakhe u-Elisabethe, intombazane okuthiwa uMariya, kanye nabelusi ababeyobona iNkosi eyayisanda kuzalwa. Isimangaliso sikaKhisimusi uNkulunkulu eba umuntu ukuze alethe insindiso esintwini. ITestamente Elidala neLisha likhuluma ngesimangaliso sokubuya kwesiBili kukaJesu Kristu: ithemba elibusisekile leBandla kanye nethemba okuwukuphela kwalo lomhlaba. 

Audio Lesson:

Back to: ULuka noJohane

Leave a Reply