Izinkumbulo Zezimangaliso

Kuyo yonke incwadi kaDuteronomi, ezintshumayelweni zikaMose, kugcizelelwa kakhulu ukubaluleka kokulalela iZwi likaNkulunkulu. Lapho ama-Israyeli elalela imithetho kaNkulunkulu, wayewabusisa. Lapho bengayilaleli imithetho kaNkulunkulu, babengazijabuleli izibusiso zikaNkulunkulu. Kwenye yezintshumayelo zikaMose zokugcina usitshela ukuthi uNkulunkulu akasibusisi ngoba silungile. UNkulunkulu uyasibusisa ngoba muhle futhi uyasithanda. Yilokho okumele umusa. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply