Ezinye Izintshumayelo ezinkulu Zika-Mose.

Izintshumayelo zikaMose zifundisa ngokusabela kwethu emseni kaNkulunkulu nangokuhlubuka, ngalabo abangasaphenduli emseni kaNkulunkulu. UMose washumayela ngokweshumi, ebonisa ukuthi uNkulunkulu ungowokuqala ezimpilweni zethu nokupha abampofu. Washumayela umlayezo onamandla kakhulu uNkulunkulu akwenqabela ngayo ukusebenzelana nemimoya, ukubikezela inhlanhla, ukukhuluma nabafile, nokusebenzisa imilingo yobumnyama.  Wabatshela nangoMprofethi onguMshumayeli, neNkosi eyayiyofika ngelinye ilanga izobasindisa. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply