Ukuphuma Nokungena Kwabafundi

UJesu watshela abalandeli bakhe ukuba bazibophezele ‘ukubheka phezulu.’ Kungaleyo ndlela esithola ngayo iziyalo zikamoya kanye nezinga elivela kuNkulunkulu. UJesu wasebenzisa izenzo eziqhubekayo ‘zokucela, ukufuna, nokungqongqoza’ ukuze abekele abafundi bakhe inselele yokuba babheke phezulu ngokuqhubekayo nangokuphikelela. Ukufuna kuyaphindwa kanye nokucela kakhulu, ukungqongqoza kuyaphindwa kanye nokufuna okukhulu. UJesu wayetusa abafundi bakhe ukuba babe abantu abathanda uNkulunkulu. Wathembisa ukuthi wonke umuntu obuza, ofuna, nongqongqozayo ngale ndlela uyophendulwa. Khona-ke uJesu wafinqa imfundiso Yakhe yokuziphatha ngomusho owodwa: “Yenza kwabanye lokho othanda ukuba bakwenze kuwe.” Lokhu kwaziwa ngokuthi uMthetho Wegolide. 

Audio Lesson:

Back to: INtshumayelo Yasentabeni

Leave a Reply