Bamba Izinto Zakho

Incwadi kaJoshuwa ikhuluma ngokukholwa, uhlobo lokholo olunqobayo futhi olunakho konke uNkulunkulu akuhlosele abantu bakhe. Abaningi bethu bayehluleka, njengama-Israyeli, ukuthola isibusiso sikamoya uNkulunkulu ahlose ukuba sibe naso: umkhuleko, imiBhalo, ukuhlanganyela, ukukhonza – uNkulunkulu ukupha konke kuwo onke amakholwa. Unawo umkhuleko ngokukhuleka, futhi unomBhalo lapho uwufunda, uwuqonde, futhi uwenze. Unezinto zakho zomoya isinyathelo esisodwa somoya ngesikhathi. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply