Ukukholwa Okubonakala Nxazonke

Kuyini ukukholwa? Kusebenza kanjani ukukholwa? Incwadi kaJoshuwa isinika imifanekiso eyishumi nesithupha(16) yokubonisa ukholo. UNkulunkulu ngezinye izikhathi uyovivinya ukholo lwakho kodwa ungaba nesiqiniseko sokuthi angeke akuyise lapho umusa wakhe ungeke ukugcine khona. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu ukuholela ekwenzeni okuthile, kwenze. Uhlelo lwakhe luhlezi luyisu elilungile. UJoshuwa usifundisa ukuthi ukholo luyasebenza. Lapho ukholo luhamba, luyasebenza, futhi lapho ukholo lusebenza, lunqoba izimpi zokuphila. 

Audio Lesson:

Back to: ULevitikusi – uJoshuwa

Leave a Reply