Ukukhuluma ngezandla kukaJohane.

IVangeli likaJohane lihlukile ngezindlela eziningi: izinhloso zalo, indlela yalo yokubhala, kanye nelikuqukethe kwehlukile kunakwamanye amavangeli. Ivangeli likaJohane laliqondiswe ngqo kulabo abangakholwa, ukuze balethwe ekukholweni. UJohane uphendula imibuzo eyisisekelo esahlukweni ngasinye: Ungubani uJesu, Kuyini ukukholwa, Kuyini ukuphila? Uloba izibonakaliso noma izimangaliso eziningi ezikhuthaza futhi ziqinise ukholo futhi zifakazele ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: ULuka noJohane

Leave a Reply