Owesifazane Emthonjeni

UJesu wahlangana nowesifazane ongumSamariya emthonjeni futhi wamnika amanzi okuphila ayezoqeda ukoma kwakhe ungunaphakade. Wemukela umnikelo wakhe futhi waba umthombo wamanzi aphilayo. Ngamanye amazwi, wazalwa ngokusha futhi wabonisa abanye indlela yokuthola ukuphila okuphakade kuJesu Kristu. UJesu wenza iziphakamiso ngokugqamile: ukuthi wayeyiNdodana kaNkulunkulu, futhi imibhalo ifakaza Ngaye. Amazwi Akhe anikeza abantu ithuba lokuzikhethela: kufanele bamulahle noma bakholelwe Kuye. 

Audio Lesson:

Back to: ULuka noJohane

Leave a Reply