Ubuhlungu Bokusuka kuNkulunkulu!

Incwadi yabaHluleli ihlanganisa iminyaka engamakhulu amane (40) emva kokunqotshwa kwezwe lesithembiso nasemva kokuba ama-Israyeli ethe, Siyokhonza uJehova uNkulunkulu wethu futhi simlalele. Nokho kulenkathi yomlando wamaHeberu, wonke umuntu wenza okulungile emehlweni akhe. Ngabe wake wathembisa ukubeka uNkulunkulu kuqala ekuphileni kwakho, kodwa kamuva wephula leso sifungo? Ama-Israyeli enza njalo emva kokuhlala eKhanani, hhayi kanye, kodwa izikhathi eziyisikhombisa! 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply