Kuyintando yakho ukungezi

Emva kokuphilisa indoda eyayixhuga echibini laseBhethesda, uJesu watshela abaholi benkolo ukuthi banobufakazi obanele bokumbona ukuthi unguMesiya othenjisiwe. Wathi uMose, uJohane uMbhapathizi, izwi likaNkulunkulu elivela ezulwini, nemibhalo konke kusekela lokho akushoyo. UJesu wondla abantu abangaphezu kwezigidi ezinhlanu futhi wathi uyiSinkwa Sokuphila. UJesu wafundisa ukuthi labo abeza kuye bezimisele ukwenza lokho akushoyo bayokwazi ukuthi imfundiso yakhe ivela kuNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: ULuka noJohane

Leave a Reply