Izinto Ezimangalisayo Ngabantu Abajwayelekile

Incwadi yabaHluleli isibonisa ukuthi uNkulunkulu uyakujabulela ukwenza izinto ezimangalisayo esebenzisa abantu abavamile njengami nawe. Izifundo zabalingiswa balawa majaji zisinika ukuqonda nethemba ngalezo zikhathi esizizwa singafaneleki noma singasibo abenele ukubhekana nezinselele ezinzima zempilo. Ngokuhlubuka kanye nemiphumela yako esabekayo, uNkulunkulu usikhombisa amaqiniso amangalisayo ngendlela ahlonipha ngayo ukwethembeka futhi agcwalise izinjongo Zakhe ngabantu Bakhe. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply