Izinkonzo Zika Mesiya.

EmaVangelini sithola ukuthi uJesu wayeyindoda enomsebenzi, inkonzo ephindwe kathathu. UJesu waveza lenkonzo ephindwe kathathu kuJohane isahluko Seshumi Nane: Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. AmaVangeli akhuluma ngemfundiso yaKhe – iQiniso; Imisebenzi yakhe yamandla, izimangaliso, ukuphilisa nokukhululwa – ukuPhila; nokuhlengwa, ukufa nokuvuka, nokuthi umhlatshelo wakhe usisindisa kanjani ezonweni zethu – iNdlela. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply