Wonke Umuntu Endaweni Yakhe

Nakuba uGideyoni wayecashile futhi esaba, uNkulunkulu wabonisa ngoGideyoni ukuthi uyakujabulela ukuthatha okungenani, obuthakathaka kakhulu, nabantu abavamile ukuze enze izimangaliso ezingaphezu kwemvelo ezingavamile, lapho abantu abanjalo bekhona futhi bezinikele ekwenzeni lokho uNkulunkulu abatshela ukuthi bakwenze. Kubalulekile uma uNkulunkulu ekubizela ukuthi umenzele umsebenzi ukuthi ungene kulowo msebenzi wazi ukuthi uNkulunkulu ukuthumile nokuthi uNkulunkulu unawe. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply